Lathes

  • Heavy Duty Lathes

KZTC 2.jpg

Heavy Duty Lathe KZTC Kramatorsk 1A675 2500x12500

yom 1972

SN1600X10000 (4).jpg

Heavy Duty Lathe 1MAI 1400X5000

yom 1986

SN1600X10000 (1).jpg

Heavy Duty Lathe 1MAI 1400X10000

yom 1986

  • Engine Lathes

  • CNC Lathes

IMG_20181026_123519.jpg

CNC lathe Gildemeister NEF CT40

YOM 1987